تشخیص سال ساخت محصولات سیسکو بر اساس سریال نامبر

مهر 14, 1396 | | آموزش |

فرمت سریال نامبر: LLLYYWWSSSS
YY: سال
WW: هفته

کد های سال:
01 = 1997
02 = 1998
03 = 1999
04 = 2000
05 = 2001
06 = 2002
07 = 2003
08 = 2004
09 = 2005
10 = 2006
11 = 2007
12 = 2008
13 = 2009
14 = 2010
15 = 2011
16 = 2012
17 = 2013
18 = 2014
19 = 2015
20 = 2016

کد های هفته:
1-5 : January
6-9 : February
10-14 : March

15-18 : April
19-22 : May
23-27 : June

28-31 : July
32-35 : August
36-40 : September

41-44 : October
45-48 : November
49-52 : December

مثال:
SAD08300D4W
08 کد سال و 30 سی امین هفته از سال می باشد.

بنابراین تاریخ تولید دستگاهی که دارای این سریال نامبر می باشد سال 2004 و ماه ژولای است.

نوشتن یک دیدگاه