درجه حفاظت

آبان 28, 1396 | | آموزش |

درجه حفاظت یا کد آی‌پی (به انگلیسی: IP code) اصطلاحی در استاندارد IEC 60529 است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص می‌کند و هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

 

توضیح رقم نخست کد آی‌پی مطابق با استاندارد IEC 60529

قم اول کد آی‌پیحفاظت تعریف شده برای افرادحفاظت در برابر جسم خارجینیروی اعمال‌شده بر جسم خارجی
0محافظت نشدهمحافظت نشدهمحافظت نشده
1یک دستاجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلی‌متر یا بیشتر۵۰ نیوتون
2یک انگشتاجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر۱۰ نیوتون
3یک ابزاراجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر۳ نیوتون
4یک سیماجسام جامد خارجی با قطر ۱٫۰ میلی‌متر یا بیشتر۱ نیوتون
5یک سیمحفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار۱ نیوتون
6یک سیمضد گرد و غبار۱نیوتون

توضیح رقم دوم کد آی‌پی مطابق با استاندارد IEC 60529

رقم دوم کد آی‌پیحفاظت شده در برابرآزمایش شده باجزئیات
0محافظت نشدهمحافظت نشدهمحافظت نشده
1چکیدن آبچکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهند گذاشت.مدت‌زمان آزمایش: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۱ میلی‌متر باران در درقیقه
2چکیدن آب هنگام کج‌شدگی تا ۱۵ درجهاگر محفظه تا ۱۵ درجه نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان‌باری نمی‌گذارد.مدت‌زمان آزمایش: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۳ میلی‌متر باران در درقیقه
3افشانده‌ شدن آبریزش آب به صورت افشانه تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیان‌باری ندارد.مدت‌زمان آزمایش: ۵ دقیقه

حجم آب: 0.7 لیتر در دقیقه

فشار آب: 80–100 کیلوپاسکال
4پاشیدن آبپاشیدن آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان‌بار نمی‌گذارد.مدت‌زمان آزمایش: 5 دقیقه

حجم آب: 10 لیتر در دقیقه

فشار آب: 80–100 کیلوپاسکال
5جت‌های آبآب افشانده‌شده با یک افشانک (6.3 میلی‌متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.مدت‌زمان آزمایش: دست کم 3 دقیقه

حجم آب: 12.5 لیتر بر دقیقه

فشار آب: 30 کیلوپاسکال از فاصله 3 متری
6جت‌های قوی آبآب افشانده‌شده با جت‌های قوی (افشانهٔ 12.5 میلی متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.مدت‌زمان آزمایش: دست کم ۳ دقیقه

حجم آب: 100 لیتر بر دقیقه

فشار آب: 100 کیلو پاسکال از فاصله 3 متری
7غوطه‌وری تا عمق 1 متردر شرایط تعیین‌شده برای غوطه‌وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا 1 متر غوطه‌وری).مدت‌زمان آزمایش: 30 دقیقه

غوطه‌وری در عمق کمتر از 1 متر
8غوطه‌وری در عمق بیش از 1 مترتجهیز برای غوطه‌وری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب‌بندی شده است. با این وجود در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب می‌تواند نفوذ کند اما اثر زیان‌باری ندارد.مدت‌زمان آزمایش: غوطه‌وری مداوم در آب

عمق توسط سازنده تعیین می شود

ممکن است در درج درجه حفاظت بر روی یک محصول از حروف اختصاری دیگری هم استفاده شده باشد که در زیر معنای بیشتر آن ها آمده است.

حرف اختصاریمعنا
Fمحافظت شده در مقابل نفوذ روغن یا بعضی مواد دیگر نفتی
Hدستگاه با ولتاژ بالا
Mدستگاه متحرک در طول آزمایش آب
Sدستگاه ایستاده در طول آزمایش آب
Wمحافظت شده در مقابل تغییرات آب و هوایی
نوشتن یک دیدگاه